Over vzw Stop de Oven

Vzw Stop de Oven is een onafhankelijke organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor een duurzaam afvalbeleid, en zich verzet tegen de komst van een afvalverbrandingsoven in Kampenhout.

Doelstelling

Stop de Oven kant zich tegen de bouw van een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas, maar wil daarnaast ook een toekomstgericht afvalverwerkingsbeleid aanmoedigen en faciliteren.
Het verbranden van afval is geen duurzame oplossing. Door ernstig werk te maken van afvalvoorkoming kan men bijkomende verbrandingscapaciteit in Vlaanderen overbodig maken en zodoende bestaande installaties sluiten.

Stop de Oven wil haar doelen bereiken door in de eerste plaats burgers en beleidsmakers te sensibiliseren. Door duidelijk te maken waar dit project om gaat en wat de gevolgen zullen zijn voor de streek rond de geplande site. We willen voldoende maatschappelijke en politieke druk creën om de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven een halt toe te roepen.

Op langere termijn willen we wegen op beleidsmakers en hen overtuigen om een duurzaam afvalbeleid uit te werken voor de toekomstige generaties.

We engageren ons ook om de bevolking op een correcte manier te informeren. Tevens zijn we ervan overtuigd dat, hoewel we allemaal vrijwilligers zijn, we Stop de Oven op een professionele manier kunnen laten werken.

[terug naar de inhoudstabel]

Organisatie

vzw Stop de Over heeft als organisatie al een lange weg achter de rug. Onze doelstelling en werking is echter onveranderd gebleven.

Wist je dat?
  • Stop de Oven de grootste vereniging uit de streek is?
  • We het grootste actiecomité tegen afvalverbranding zijn in de BeNeLux?
  • We houder zijn van het Belgisch record voor het hoogste aantal bezwaarschriften?

[terug naar de inhoudstabel]

Historiek

Nadat in maart 2008 de plannen voor een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas werden bekendgemaakt aan het publiek, ontstonden spontaan verschillende initiatieven tegen deze plannen.
Verontruste inwoners uit de gemeenten die het dichtst bij de geplande site gelegen zijn (Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout), verenigden zich lokaal om actie te voeren.

Omdat echter snel duidelijk werd dat de firma die de oven wil bouwen een machtige tegenstander is, werd er beslist om de handen in elkaar te slaan, en samen te werken tegen de komst van de verbrandingsoven.
Uit die samenwerking is Stop de Oven gegroeid. Eind juni 2008 is VZW Stop de Oven opgericht als overkoepelende actiegroep.

[terug naar de inhoudstabel]

Structuur

Als vzw voldoet Stop de Oven aan een aantal vereisten die zijn opgelegd door de wetgever. Zo hebben we een bestuur, werkende leden, toegetreden leden en een algemene vergadering. Allemaal zaken die elke vzw moet hebben, dus ook Stop de Oven.

[terug naar de inhoudstabel]

Bestuur

Het bestuur van vzw Stop de Oven bestaat uit drie personen (het wettelijke minimum) en wordt om de drie jaar verkozen door de algemene vergadering van de vzw. Het huidige bestuur, het derde, bestaat uit Doreen van Lonkhuizen, Tony Verhelle en Joost De Cock.

Het bestuur van de vzw is vooral begaan met administratieve kwesties. De dagdagelijkse leiding van de vzw is in handen van het dagelijks bestuur. Dit is het bestuur van Stop de Oven, aangevuld met wat we de harde kern van Stop de Oven kunnen noemen.

In tegenstelling tot het bestuur wordt het dagelijks bestuur niet verkozen maar is de samenstelling afhankelijk van de dagdagelijkse realiteit. Concreet zou je kunnen zeggen dat het dagelijks bestuur bestaat uit de personen die het meeste werk verzetten binnen de vzw. Aangezien het niet jaar in jaar uit dezelfde mensen zijn die het harde werk doen durft ook de samenstelling van het dagelijks bestuur al eens wijzigen.

[terug naar de inhoudstabel]

Algemene vergadering

Wie deel uitmaakt van de algemene vergadering van een vzw wordt door de wetgever een werkend lid genoemd. Een werkend lid werkt niet per definitie meer of minder dan een toegetreden lid (zie hieronder) maar kan als lid van de algemene vergadering mee beslissingen nemen zoals de benoeming van de bestuurders of de goedkeuring van het jaarverslag.

[terug naar de inhoudstabel]

Leden

Wie lid is van een vzw zonder daarom een speciaal mandaat te bekleden of lid te zijn van de algemene vergadering wordt door de wetgever een toegetreden lid genoemd. vzw Stop de Oven heeft meer dan 800 leden, en is daarmee de grootste vereniging uit de streek.

[terug naar de inhoudstabel]

Draagvlak

Zonder het enthousiasme van onze medewerkers, de steun van onze medestanders, en de materiële en financiële hulp van onze sponsors zou het voor Stop de Oven een onbegonnen zaak zijn om onze doelstellingen te vervullen.

Stop de Oven overkoepelt het verzet tegen de verbrandingsoven van Kampenhout. Dat is te merken aan de indrukwekkende lijst van verenigingen en organisaties die ons niet alleen steunen, maar zich ook medestanders verklaren in onze strijd.

Deze lijst is alfabetisch opgesteld.

[terug naar de inhoudstabel]